t

Domovská stránka školy

Informácie o škole

Naši pedagógovia

Naši žiaci a ich práce

Naši sponzori

Informačný servis

Pozvánka do školy

Občianske združenie

 

 

 

 

 

   

Čo by ste mali o nás vedieť

 • v roku 2008 oslávila škola 205 rokov od prvej zmienky o svojej existencii
 • zriaďovateľom školy je Obec Lieskovec
 • v školskom roku 2018/2019 ju navštevuje 49 žiakov prvého až štvrtého ročníka
 • v škole pracuje 5 učiteľov, 2 vychovávateľky, 2 asistentky učiteľa a 3 nepedagogickí zamestnanci
 • jej súčasťou sú dve oddelenia školského klubu detí a školská knižnica, ktorá poskytuje služby aj verejnosti
 • škola postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu iISCED 1, ktorý je k dispozícii u ekonómky školy a v zborovni školy
 • vo svojom Školskom vzdelávacom programe sa zameriava na uplatňovanie daltonských prvkov vo vzdelávaní, vyučovanie anglického jazyka a informatickej výchovy od 1.ročníka, rozšírenej telesnej výchovy
 • v roku 2013 získala škola medzinárodný certifikát "Zelená škola"
 • aktuálne sme zapojení do projektu Tenis v školách, Ovocie do škôl, Infovek, Zdravá škola, priebežne plníme úlohy projektu Recyklohry
 • na hodinách telesnej výchovy aj v športovom záujmovom krúžku vyučujeme tenis, T-ball a bedminton 
 • desiaty rok uplatňujeme daltonské prvky vo vzdelávaní a v apríli 2013 sme získali certifikát Daltonská škola
 • realizovali sme projekty: Spolu za poznaním Podpoľania, ktorý podporil Nadačný fond Slovak Telekom, a. s. Nadácie Pontis, S fujarou za bránu školy, s podporou darcovského programu Communication House Objavme doma divy sveta, Bábky nás naučia alebo veselé učenie sa s bábkami, s podporou Nadácie Orange
 • v školskom roku 2012/2013 získali žiaci pod vedením pani učiteľky Mgr. Lenky Hudecovej ocenenie za ekoreklamy vo vzdelávacom projekte "Energia v našom meste", vyhlasovateľom je Ekofond, n.f.
 • v školskom roku 2012/2013 sa žiaci II.A triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. Mariany Marekovej umiestnili v rámci škôl zo Slovenska na 1. mieste vo vzdelávacom projekte "Kids School eco learning", vyhlasovateľ Panasonic
 • v školskom roku 2014/2015 sme boli zapojení do národných projektov: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Moderné vzdelávanie- Digitálne vzdelávanie pre všeobecno- vzdelávacie predmety, Aktivizujúce metódy vo výchove
 • v školskom roku 2015/2016  prebiehal celoškolský projekt "Život dažďovej kvapky" s podporou Nadácie Filantropia, Grantový program radosť pomáhať
 • v školskom roku 2017/2018 pokračujeme v medzinárodnom projekte Zelená škola a v projekte Jedlá zmena, realizovali sme projekt "Poďme spolu do úľa"
 • spolupracujeme s MŠ Lieskovec, so ZUŠ Očová, ktorá má v ZŠ elokované pracovisko, žiaci navštevujú hudobný, výtvarný a tanečný odbor, s ÚPSVaR, s AIESEC Slovensko

 

 

Aktualizácia 11.9.2018